Regulamin

REGULAMIN
 
 
*POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
Sklep www.castoni.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.
 
Warunkiem find-bride.com scam rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego www.castoni.com
jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. find-bride.com scam
 
Klient sklepu www.castoni.com wyraża zgodę, że składając zamówienie, akceptuje
bez zastrzeżeń niniejszy Regulamin po wcześniejszym zapoznaniu się z jego
postanowieniami i ich zrozumieniu.
 
Niniejszy Regulamin może podlegać zmianom, zatem każdorazowo, przed złożeniem
zamówienia, należy się z nim zapoznać.
 
Korzystanie ze sklepu www.castoni.com może zostać zakończone przez klienta
niniejszego sklepu w każdej chwili.
 
Sklep www.castoni.com prowadzony jest przez firmę RAISE FIFTY Jakub Zapart,
ul .Orląt Lwowskich 15/3, 41-902 Bytom. NIP 626-246-57-43 zwaną dalej
„Sprzedającym”.
 
Kontakt z właścicielem sklepu internetowego możliwy jest poprzez pocztę
elektroniczną, pod adresem: info@castoni.com
 
 
*ZAMÓWIENIA
 
Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy www.castoni.com bądź
e-mailem: info@castoni.com
 
Kupującym może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, zwana dalej „Klientem’.
 
Do korzystania z niniejszego sklepu internetowego konieczne jest posiadanie
dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji (komputer
podłączony do sieci Internet, korzystający z przeglądarek internetowych). Ponadto
w celu złożenia zamówienia niezbędny jest dostęp do poczty elektronicznej.
  
Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży składając zamówienie na stronie Sklepu.
 
Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedającym.
 
Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. 
Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane do trzech dni roboczych
od dnia, w którym zamówienie zostało złożone, po odnotowaniu zaksięgowania
kwoty sprzedaży na koncie bankowym Sprzedającego.
 
Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu
określonego towaru.
Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „złóż zamówienie”)
Stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu w celu zawarcia Umowy sprzedaży,
zgodnie z treścią Regulaminu.
 
Po złożeniu przez Klienta zamówienia potwierdzenie zakupu zostanie pokazane na
stronie Sklepu, a na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłany
komunikat zawierający informacje dotyczące zamówionych Towarów, wartości
zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, oraz danych teleadresowych
Klienta wraz z wyrażeniem zgody Klienta na przetworzenie jego danych
osobowych w celu zrealizowania usługi. Komunikat ten jest potwierdzeniem
otrzymania przez Sklep oferty nabycia Towarów przez Klienta. Po otrzymaniu ww.
potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez
Klienta Towarów.
 
Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu na koncie
bankowym Sklepu uiszczonej przez Klienta kwoty sprzedaży i ewentualnych kosztów
przesyłki.
Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia należy wpłacić na konto
bankowe Sprzedającego.
Numer konta: 95 1140 2004 0000 3302 7473 4710 BRE Bank S.A. mBank
 
W przypadku niedostępności produktu, odpowiednia informacja widnieje na stronie
Serwisu. Realizacja wszystkich zamówień zależy od dostępności produktów,
w przypadku trudności z dostawą lub z powodu braku produktów, Sprzedający
zastrzega sobie prawo do poinformowania Klienta o możliwym terminie
zrealizowania dostawy zamawianego produktu lub możliwości zamówienia produktów
zastępczych.
 
Klient zobowiązuje się do podania prawidłowego i dokładnego adresu e-mail, adresu
korespondencyjnego i/lub innych danych kontaktowych oraz przyjmuje do
wiadomości fakt, że Sprzedający może skorzystać z tych danych, aby w razie
potrzeby skontaktować się z Klientem. W przypadku niepodania przez Klienta
wszystkich potrzebnych informacji Sprzedający może nie być w stanie zrealizować
zamówienia Klienta.
 
W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez
Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 
Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub
żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co
do prawdziwości podanych danych lub sposobu zapłaty.
 
Ceny produktów podawane są przez Sprzedającego w złotych polskich (PLN). Ceny
podane w sklepie internetowym www.castoni.com obejmują podatek VAT, lecz nie
zawierają kosztów dostawy, które zostaną doliczone do pełnej ceny zamówienia.
Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się
w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania
i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich
zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Zmiany te nie będą
naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych
w Sklepie przed dokonaniem ww. zmian.
 
Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe i wykonywane ręcznie.
Mogą wystąpić nieznaczne różnice w wyglądzie produktów.
 
 
*WYSYŁKA TOWARU
 
Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w zamówieniu.
Przesyłki dostarcza przewoźnik: DPD, InPost lub Poczta Polska. Przesyłka zostaje
wysłana do 3 dni roboczych, od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym
Sprzedającego. Towar dostarczany jest na podany przez Klienta adres.
W rozumieniu niniejszego Regulaminu zamówienie uznaje się za zrealizowane
w momencie podpisania jego odbioru pod wskazanym przez Kupującego
w zamówieniu adresem dostawy.
 
 
*REKLAMACJE
 
Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem
odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej
niezgodności z Umową sprzedaży.
 
W przypadku zgłoszenia reklamacji na adres info@castoni.com Sprzedający prześle
Klientowi formularz reklamacji, który wraz towarem, należy odesłać pod wskazany
w nim adres. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep wyśle do Klienta produkt
pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to
niemożliwe (np. wyczerpany nakład), Sklep zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny
Towaru. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz
z opinią o niezasadności reklamacji.
 
Przy odbiorze przesyłki Klient powinien w obecności kuriera/listonosza dokładnie
sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz
stan zamówionego Towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient
powinien sporządzić wraz z kurierem/ listonoszem protokół szkody, w dwóch
jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera/listonosza.
Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą
rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta
i kuriera.
 
Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub
zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być
podstawą reklamacji.
 
 
* ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. Konsument, który zawarł umowę na
odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od
niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
 
Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży przez wysłanie
go pocztą elektroniczną na adres info@castoni.com i wysłanie w ciągu 14 dni od
dnia otrzymania na adres Sklepu internetowego podany w niniejszym Regulaminie,
nabytego Towaru (nieużywanego i czystego /z oryginalnie wszytymi metkami,).
 
W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego
produktu.
 
W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę,
pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer
rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 
W przypadku naruszenia przez Klienta warunków niniejszego regulaminu
odstąpienie od umowy jest niemożliwe, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie
zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
 
Koszty związane ze zwrotem towaru, w wysokości kosztów wybranej przez Klienta
formy przesyłki, w przypadku odstąpienia od umowy, ponosi Klient.
 
Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego
Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia
do Sklepu Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.
 
Sklep nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.
 
Odstąpieniu od umowy nie podlegają towary wykonane na specjalne zamówienie.
 
 
*OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak
uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia.
 
Dane osobowe Klienta będącego osobą fizyczną będą przetwarzane przez
Sprzedającego jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług
przez Sklep, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem
Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie.
 
Zgodnie z unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych –
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, obowiązującym od 25 maja 2018 r., informujemy, że dane
osobowe, które nam przekazujesz są przez nasz sklep przetwarzane w sposób
bezpieczny i wyłącznie do celów niezbędnych.
Zakup towaru jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetworzenie przez nas
Twoich danych osobowych.
Dane osobowe Klientów są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w
jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest firma RAISE50 Jakub Zapart.
 
W sprawie wszelkiech pytanń lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych przez
Raise50 Jakub Zapart prosimy o kontakt: info@castoni.com
 
Dane przetwarzane na potrzeby sprzedaży produktów i marketingu za
pośrednictwem strony castoni.com przetwarzane są do momentu, aż Klient
(kupujący) zgłosi sprzeciw ich przetwarzania w tym celu lub do momentu ich
usunięcia.
 
Kupujący (Klient) podaje nam swoje dane w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli tego
nie zrobi nie będzie mógł korzystać z funkcjonalności strony/sklepu castoni.com
 
 
*WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 
Prawa do wszystkich elementów niniejszego Sklepu internetowego ( tekstów, grafik,
fotografii, materiałów audio-video, aplikacji oraz innego oprogramowania
i pozostałych elementów chronionych prawem) należą do właściciela

(Sprzedającego) lub do osób trzecich, których materiały zgodnie z prawem są
udostępniane przez właściciela w ramach świadczenia usług. Osoby korzystające
z usług świadczonych przez Sklep internetowy, zobowiązane są do nienaruszania
jakichkolwiek praw właściciela lub osób trzecich, o których mowa powyżej.
 
 
*POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub
innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
 
Dla celów Umowy, klient wyraża zgodę na sposób komunikacji drogą elektroniczną
i przyjmuje do wiadomości, że wszystkie umowy, zawiadomienia, informacje i inne
formy korespondencji, które Sprzedający dostarczy w formie elektronicznej są
zgodne z wymogami prawnymi w zakresie formy pisemnej takiej korespondencji.
Niniejszy warunek nie ma wpływu na prawa ustawowe Klienta.
 
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny w miejscu
zamieszkania Sprzedającego.
 
Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.
Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu.
Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze
Sklepu.
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym
– wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: info@castoni.com