Regulamin

REGULAMIN

 

 

*POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Sklep www.castoni.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego www.castoni.com jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

 

Klient sklepu www.castoni.com wyraża zgodę, że składając zamówienie, akceptuje bez zastrzeżeń niniejszy Regulamin po wcześniejszym zapoznaniu się z jego postanowieniami i ich zrozumieniu.

 

Niniejszy Regulamin może podlegać zmianom, zatem każdorazowo, przed złożeniem zamówienia, należy się z nim zapoznać.

 

Korzystanie ze sklepu www.castoni.com może zostać zakończone przez klienta niniejszego sklepu w każdej chwili.

 

Sklep www.castoni.com prowadzony jest przez firmę RAISE FIFTY Jakub Zapart, ul .Orląt Lwowskich 15/3, 41-902 Bytom. NIP 626-246-57-43 zwaną dalej „Sprzedającym”.

 

Kontakt  z właścicielem sklepu internetowego możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem: info@castoni.com

 

 

*ZAMÓWIENIA

 

Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy www.castoni.com bądź e-mailem: info@castoni.com

 

Kupującym może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej „Klientem’.

 

Do korzystania z niniejszego sklepu internetowego konieczne jest posiadanie dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji (komputer podłączony do sieci Internet, korzystający z przeglądarek internetowych). Ponadto w celu złożenia zamówienia niezbędny jest dostęp do poczty elektronicznej.

 

Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży składając zamówienie na stronie Sklepu.

 

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedającym.

 

Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane do trzech dni roboczych od dnia, w którym zamówienie zostało złożone, po odnotowaniu zaksięgowania kwoty sprzedaży na koncie bankowym Sprzedającego.

 

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

 

Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

Po złożeniu przez Klienta zamówienia potwierdzenie zakupu zostanie pokazane na stronie Sklepu, a na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłany komunikat zawierający informacje dotyczące zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, oraz danych teleadresowych klienta. Komunikat ten jest potwierdzeniem otrzymania przez Sklep oferty nabycia towarów przez Klienta. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

 

Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu na koncie bankowym Sklepu uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży i ewentualnych kosztów przesyłki.

 

Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia należy wpłacić na konto bankowe Sprzedającego.

Numer konta:  88 1140 2004 0000 3202 7517 2064 BRE Bank S.A. mBank

W przypadku niedostępności produktu, odpowiednia informacja widnieje na stronie serwisu. Realizacja wszystkich zamówień zależy od dostępności produktów, w przypadku trudności z dostawą lub z powodu braku produktów, Sprzedający zastrzega sobie prawo do poinformowania Klienta o możliwym terminie zrealizowania dostawy zamawianego produktu lub możliwości zamówienia produktów zastępczych.

 

Klient zobowiązuje się do podania prawidłowego i dokładnego adresu e-mail, adresu korespondencyjnego i/lub innych danych kontaktowych oraz przyjmuje do wiadomości fakt, że Sprzedający może skorzystać z tych danych, aby w razie potrzeby skontaktować się z Klientem. W przypadku niepodania przez Klienta wszystkich potrzebnych informacji Sprzedający może nie być w stanie zrealizować zamówienia Klienta.

 

W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości codo prawdziwości podanych danych lub sposobu zapłaty. Ceny produktów podawane są przez Sprzedającego w złotych polskich (PLN). Ceny podane w sklepie internetowym www.castoni.com obejmują podatek VAT, lecz nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną doliczone do pełnej ceny zamówienia.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów dosprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie przed dokonaniem ww. zmian.

 

Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe i wykonywane ręcznie.

Mogą wystąpić nieznaczne różnice w wyglądzie produktów.

 

 

*WYSYŁKA TOWARU

 

Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w zamówieniu. Przesyłki dostarcza przewoźnik:  DPD, InPost lub Poczta Polska.  Przesyłka zostaje wysłana do 3 dni roboczych, od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. Towar dostarczany jest na podany przez Klienta adres. W rozumieniu niniejszego Regulaminu zamówienie uznaje się za zrealizowane w momencie podpisania jego odbioru pod wskazanym przez Kupującego w zamówieniu adresem dostawy.

 

 

*REKLAMACJE

 

Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży.

W przypadku zgłoszenia reklamacji na adres info@castoni.com Sprzedający prześle Klientowi formularz reklamacji, który wraz towarem, należy odesłać pod wskazany w nim adres. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), Sklep zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

 

Przy odbiorze przesyłki Klient powinien w obecności kuriera/listonosza dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem/ listonoszem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera/listonosza. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

 

Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne  lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

 

* ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni oddnia otrzymania Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży przez wysłanie go pocztą elektroniczną na adres info@castoni.com i wysłanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania na adres Sklepu internetowego podany w niniejszym Regulaminie, nabytego Towaru (nieużywanego i czystego /z oryginalnie wszytymi metkami,).

W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

 

W przypadku naruszenia przez Klienta warunków niniejszego regulaminu odstąpienie od umowy jest niemożliwe, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

 

Koszty związane ze zwrotem towaru, w wysokości kosztów wybranej przez Klienta formy przesyłki, w przypadku odstąpienia od umowy, ponosi Klient. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do Sklepu Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.

 

Sklep nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.

 

Odstąpieniu od umowy nie podlegają towary wykonane na specjalne zamówienie.

 

 

*OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia.

 

Dane osobowe Klienta będącego osobą fizyczną będą przetwarzane przez Sprzedającego jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sklep, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie.

 

Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Dane osobowe Klientów są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

 

 

*WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

Prawa do wszystkich elementów niniejszego Sklepu internetowego ( tekstów, grafik, fotografii, materiałów audio-video, aplikacji oraz innego oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) należą do właściciela (Sprzedającego) lub do osób trzecich, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez właściciela w ramach świadczenia usług. Osoby korzystające z usług świadczonych przez Sklep internetowy, zobowiązane są do nienaruszania jakichkolwiek praw właściciela lub osób trzecich, o których mowa powyżej.

 

 

*POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

 

Dla celów Umowy, klient wyraża zgodę na sposób komunikacji drogą elektroniczną i przyjmuje do wiadomości, że wszystkie umowy, zawiadomienia, informacje i inne formy korespondencji, które Sprzedający dostarczy w formie elektronicznej są zgodne z wymogami prawnymi w zakresie formy pisemnej takiej korespondencji. Niniejszy warunek nie ma wpływu na prawa ustawowe Klienta.

 

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny w miejscuzamieszkania Sprzedającego.

 

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym – wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: info@castoni.com